Doelstellingen

Doel en middelen

1. De stichting heeft ten doel:
a. het bouwen, verbouwen en renoveren van huizen, scholen, weeshuizen en andere gebouwen in de armste landen, zulks in nauw overleg met de plaatselijke hulporganisaties;
b. het in uitzonderlijk schrijnende gevallen financieel of anderszins ondersteunen van de allerarmsten in de landen waar de sub a. bedoelde werkzaamheden plaatsvinden;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
– het uitzenden van vrijwilligers die de sub 1.a bedoelde werkzaamheden om niet verrichten; de kosten van reis- en verblijf komen ten laste van bedoelde vrijwilligers en worden niet door de Stichting Red Horse Company vergoed;
– het organiseren van activiteiten zoals een wandeltocht of snuffelmarkt; en
– alle overige daartoe geëigende wettige middelen.
3. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
b. geldleningen;
c. subsidies;
d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
e. revenuen van het vermogen;
f. alle overige bijdragen en inkomsten.